Nhảy tới nội dung

Một bài viết được gắn thẻ "rancher"

Xem tất cả Thẻ

· Một phút để đọc
ManhPT

K3S là một phiên bản nhỏ và nhẹ của Kubernetes mà bạn có thể sử dụng trên rất nhiều môi trường thiết bị khác nhau. Bài viết này không nhằm mục đích giới thiệu K3S nên các bạn có thể tìm hiểu thêm về K3S tại đây https://k3s.io/ hoặc https://github.com/rancher/k3s/blob/master/README.md trước khi đọc tiếp.

Để có thể cài đặt và sử dụng K3S thì các bạn cũng nên tham khảo yêu cầu hệ thống của K3S trước tại: https://rancher.com/docs/k3s/latest/en/installation/installation-requirements/. Nếu bạn đã chuẩn bị đầy đủ môi trường theo đúng yêu cầu của K3S thì bắt đầu thôi.

Cài đặt K3S với tất cả cấu hình mặc định:

curl -sfL https://get.k3s.io | sh -

Sau khi chạy script cài đặt trên thì:

  • K3S sẽ được cấu hình để tự động restart sau khi node bị reboot hoặc process bị lỗi hay bị kill.
  • Vài công cụ hỗ trợ cũng sẽ được cài đặt đó là: kubectl, crictl, ctr, k3s-killall.sh, and k3s-uninstall.sh.
  • Một file chứa kubeconfig sẽ được ghi vào /etc/rancher/k3s/k3s.yamlkubectl sẽ tự đụng sử dụng file này.

Chú ý:

Cài đặt K3S với custom config

Không sử dụng Traefik Ingress

curl -sfL https://get.k3s.io | sh -s - --disable traefik

Không sử dụng cả Traefik Ingress và Local-Path Storage

curl -sfL https://get.k3s.io | sh -s - --disable traefik,local-storage

Custom range cho NodePort Service

curl -sfL https://get.k3s.io | sh -s - --kube-apiserver-arg service-node-port-range=2000-32767

Cập nhật TLS cho phép remote kubectl thông qua public IP

curl -sfL https://get.k3s.io | sh -s - --tls-san=123.123.123.123
  • 123.123.123.123 - thay bằng public IP của cluster load balancer

Cập nhật hoặc thay đổi cấu hình K3S

Kubernetes nói chung và K3S nói riêng phát triển tương đối nhanh với cộng đồng lớn. Để cập nhật phiên bản mới hay thay đổi cấu hình cluster thì bạn chỉ cần chạy lại câu lệnh cài đặt với cấu hình mong muốn. Script cài đặt sẽ chạy lại các bước giống như lúc cài đặt.

Việc cập nhật phiên bản mới không nên diễn ra thường xuyên mà nên có kế hoạch trước và cũng nên đợi phiên bản mới chứng minh được tính ổn định rồi bạn mới upgrade cũng không muộn.

Thêm node cho cluster

Để thêm 1 node mới thì câu lệnh cũng rất đơn giản:

curl -sfL https://get.k3s.io | K3S_URL=https://<myserver>:6443 K3S_TOKEN=<mynodetoken> sh -
  • <myserver> - thay bằng IP của master node (nên sử dụng IP LAN)
  • <mynodetoken> - thay bằng token của master node được ghi tại /var/lib/rancher/k3s/server/node-token

Xóa cài đặt K3S

Nếu bạn cài đặt k3s sử dụng script thì script để xóa k3s cũng sẽ được cài đặt tự động. Để xóa k3s khỏi một server node:

/usr/local/bin/k3s-uninstall.sh

Để xóa k3s khỏi một agent node:

/usr/local/bin/k3s-agent-uninstall.sh