Nhảy tới nội dung

Một bài viết được gắn thẻ "gitlab-runner"

Xem tất cả Thẻ

· Một phút để đọc
ManhPT

Why docker swarm? Liên quan gì đến gitlab-runner?

Setup gitlab-runner trên môi trường docker bình thường khá đơn giản trong bài viết này. Nhưng nếu bạn có nhiều máy (máy tính local hoặc server) thì sao? Setup gitlab-runner cho từng máy không phải là một ý hay:

Kết hợp các máy này lại với nhau, tạo thành một cụm docker swarm.

Điều kiện cần

Docker swarm

Có lẽ bạn đã có sẵn môi trường docker swarm trước khi tìm thấy bài viết này. Còn nếu chưa thì bạn vui lòng tham khảo:

Tokens

Bạn vui lòng google hoặc tham khảo nội dung swarm.yml bên dưới để biết cách lấy token.

  • Gitlab runner registration token (có thể lấy của từng project hoặc group)
  • Gitlab personal access token (tại đây)

Deploy stack gitlab-runner

Tạo một file swarm.yml với nội dung như sau:

version: '3.7'

secrets:

# Find your registration token at: "Your project" > "Settings" > "CI/CD" > "Runners settings" > "Specific Runners" (look for registration token)
# Register it as `GITLAB_REGISTRATION_TOKEN`: `docker secret create GITLAB_REGISTRATION_TOKEN YOUR_REGISTRATION_TOKEN`
GITLAB_REGISTRATION_TOKEN:
external: true
# Find your personal access token at: "Your user account" > "Settings" > "Access Tokens" > "Create personal access token" (for api)
# Register it as `GITLAB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN`: `docker secret create GITLAB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN <YOUR ACCESS TOKEN>`
GITLAB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN:
external: true

services:

# Gitlab Runner - https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner
runner:
image: gitlab/gitlab-runner:latest
environment:
- CONCURRENT=8
- REGISTER_LOCKED=1
- REGISTER_NON_INTERACTIVE=1
- RUNNER_EXECUTOR=docker
- DOCKER_IMAGE=docker
- DOCKER_VOLUMES=/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
- RUNNER_NAME=docker
- API_URL=https://gitlab.com/api/v4
- CI_SERVER_URL=https://gitlab.com/ci
entrypoint: "bash"
secrets:
- GITLAB_REGISTRATION_TOKEN
command: |
-c '
set -e
printf "Setting configuration...\\n"
export REGISTRATION_TOKEN="$$(cat /run/secrets/GITLAB_REGISTRATION_TOKEN)"
sed -i "s/^concurrent = .*/concurrent = $${CONCURRENT}/" /etc/gitlab-runner/config.toml
printf "\\n"
printf "Registering runner...\\n"
gitlab-runner register --non-interactive
printf "\\n"
printf "List runners...\\n"
gitlab-runner list
printf "\\n"
printf "Running runner...\\n"
gitlab-runner run --user=gitlab-runner --working-directory=/home/gitlab-runner
'
volumes:
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
deploy:
mode: global
placement:
constraints:
- node.role == manager
labels:
- "traefik.enable=false"
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "gitlab-runner verify --name docker 2>&1 | grep --quiet \"is alive\""]
start_period: 10s
interval: 10s
timeout: 10s
retries: 10

# Gitlab Manager to unregister GitLab Runners
manager:
image: alpine:latest
environment:
- API_URL=https://gitlab.com/api/v4
- CI_SERVER_URL=https://gitlab.com/ci
secrets:
- GITLAB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN
entrypoint: sh
command: |
-c '
set -e
printf "Installing dependencies...\\n"
apk --no-cache add curl jq
printf "\\n"
export PERSONAL_ACCESS_TOKEN="$$(cat /run/secrets/GITLAB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN)"
while true; do
printf "Checking runners...\\n"
curl -sS --header "PRIVATE-TOKEN: $${PERSONAL_ACCESS_TOKEN}" "$${API_URL}/runners?per_page=100" | \
jq -c ".[] | select(false==.is_shared) | select(\"online\"==.status) | .id" | \
while read RUNNER_ID; do
printf "Runner $${RUNNER_ID} is online\\n"
done
curl -sS --header "PRIVATE-TOKEN: $${PERSONAL_ACCESS_TOKEN}" "$${API_URL}/runners?per_page=100" | \
jq -c ".[] | select(false==.is_shared) | select(\"online\"!=.status) | .id" | \
while read RUNNER_ID; do
printf "Deleting runner $${RUNNER_ID}...\\n"
curl -sS --request DELETE --header "PRIVATE-TOKEN: $${PERSONAL_ACCESS_TOKEN}" "$${API_URL}/runners/$${RUNNER_ID}"
done
printf "All offline runners deleted\\n"
printf "Waiting for 24 hours...\\n"
sleep 24h
done
printf "\\n"
'
deploy:
labels:
- "traefik.enable=false"
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "command -v curl"]
start_period: 10s
interval: 10s
timeout: 10s
retries: 10

# Gitlab Runner Docker Cleanup - https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner-docker-cleanup
cleaner:
image: quay.io/gitlab/gitlab-runner-docker-cleanup
environment:
- CHECK_PATH=/data
- LOW_FREE_SPACE=10G
- EXPECTED_FREE_SPACE=20G
- LOW_FREE_FILES_COUNT=1048576
- EXPECTED_FREE_FILES_COUNT=2097152
- USE_DF=1
- CHECK_INTERVAL=10s
- RETRY_INTERVAL=30s
- DEFAULT_TTL=60m
volumes:
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
- cleaner_data:/data
deploy:
restart_policy:
condition: any
labels:
- "traefik.enable=false"

volumes:
cleaner_data:

Deploy stack này:

docker stack deploy -c swarm.yml runner

Xong rồi đó! Nếu không one hit lên luôn thì tự google nhé =)).

· Một phút để đọc
ManhPT

Việc cài đặt gitlab-runner sử dụng docker được hướng dẫn khá đầy đủ tại tài liệu chính thống. Nhưng thực tế quá trình cài đặt và sử dụng thường không diễn ra suôn sẻ với mình lắm nên mình chắc nhiều bạn cũng gặp vấn đề giống mình. Bài viết này chủ yếu chỉ ra những điều cần chú ý khi bạn cài đặt và sau khi cài thành công mà pipeline có thể vẫn báo tình trạng stuck (job không thể kích hoạt bởi gitlab-runner).

Triển khai gitlab-runner

Để cài đặt gitlab-runner bạn chỉ cần 2 câu lệnh sau là đủ:

1. Cài đặt gitlab-runner

sudo docker run -d --name gitlab-runner --restart always \
-v /srv/gitlab-runner/config:/etc/gitlab-runner \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
gitlab/gitlab-runner:latest

2. Cấu hình gitlab-runner

sudo docker run --rm -t -i \
-v /srv/gitlab-runner/config:/etc/gitlab-runner \
gitlab/gitlab-runner register

Để điền thông tin cấu hình bạn chỉ cần theo sát hướng dẫn tại đây. Vậy là xong rồi!

Chú ý

  • Cài đặt xong rồi nhưng pipeline của tôi vẫn không được kích hoạt? - Rất có thể bạn cần cấu hình thêm một chút để Runners có thể kích hoạt các jobs không được tags, việc này có thể làm ngay trên giao diện web gitlab. (Link tham khảo)
  • Tôi cần build docker image trên CI nhưng khi chạy thì báo không tìm thấy docker? - Chắc là quên bật --privileged (link tham khảo).
  • Nếu bạn muốn sử dụng gitlab-runner cho docker swarm thì có thể tham khảo tại đây.