Nhảy tới nội dung

Cách đổi hostname trên Ubuntu 18.04

· Một phút để đọc
ManhPT

Vấn đề là...

Bài viết này hướng dẫn nhanh cách thay đổi hostname trên Ubuntu 18.04.

Hostname thường được thiết lập khi bạn cài đặt hệ điều hành hoặc khởi tạo một máy chủ ảo (VM) thì nó sẽ được gán tự động. Cách thay đổi hostname dưới đây có thể áp dụng mà không cần phải khởi động lại hệ điều hành.

Mặc dù hướng dẫn dành cho Ubuntu 18.04 nhưng bạn có thể áp dụng nó cho Ubuntu 16.04 hoặc bất kỳ hệ điều hành nào base trên Ubuntu, VD: Linux Mint, Elementary OS và thậm chí cả ViettelOS.

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với user có quyền sudo.

Hostname là một nhãn giúp định danh máy tính/thiết bị trong một không gian mạng (network). Hãy cẩn thận và tránh sử dụng trùng hostname trên 2 máy khác nhau trong cùng mạng.

Hiển thị hostname hiện tại

hostnamectl

Kết quả của lệnh trên sẽ như sau: Như trong ảnh trên thì hostname hiện tại là giá trị của Static hostname, tức là: ubuntu1804.localdomain.

Thay đổi hostname

1. Thay đổi hostname sử dụng hostnamectl

Trong Ubuntu 18.04, bạn có thể thay đổi hostname hệ thống và các thiết lập liên quan bằng lệnh hostnamectl. Ví dụ, để thay đổi system hostname thành "manhpt.local", bạn sẽ sử dụng lệnh như sau:

sudo hostnamectl set-hostname manhpt.local

Lệnh hostnamectl set-hostname không tạo hay hiển thị ra output gì. Nếu thành không thì sẽ không có gì cả.

2. Sửa file /etc/hosts

Mở file /etc/hosts và thay đổi hostname cũ thành "manhpt.local":

/etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 manhpt.local

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

3. Sửa file /etc/cloud/cloud.cfg

Nếu cloud-init package được cài đặt thì bạn cần phải sửa file cloud.cfg để đảm bảo hostname mới được lưu sau khi khởi động lại hệ điều hành. cloud-init thường được cài đặt mặc định trong hệ thống của AWS, VMWare... và nó được sử dụng để xử lý công đoạn khởi tạo máy ảo (cloud instances).

Để kiểm tra xem cloud-init có được cài đặt hay không thì có thể sử dụng lệnh ls:

ls -l /etc/cloud/cloud.cfg

Nếu bạn thấy câu lệnh trả ra kết quả như sau thì không cần làm thêm gì nữa vì cloud-init không được cài đặt, tức là có thể không cần tiếp tục đọc bài viết này nữa 🤣:

ls: cannot access '/etc/cloud/cloud.cfg': No such file or directory

Nếu cloud-init được cài đặt thì output sẽ như sau:

-rw-r--r-- 1 root root 3169 Apr 27 09:30 /etc/cloud/cloud.cfg

Sửa file /etc/cloud/cloud.cfg với vim hoặc nano hoặc bất cứ editor nào bạn muốn:

sudo vim /etc/cloud/cloud.cfg

Tìm preserve_hostname và đổi giá trị từ false thành true:

/etc/cloud/cloud.cfg
...
# This will cause the set+update hostname module to not operate (if true)
preserve_hostname: true
...

Lưu lại thay đổi và tắt editor.

Kiểm tra thay đổi

Để kiểm tra xem các thay đổi của bạn đã thành công hay chưa thì chỉ cần sử dụng lại lệnh hostnamectl.

hostnamectl

Kết quả:

Static hostname: manhpt.local
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 6f17445f53074505a008c9abd8ed64a5
Boot ID: 1c769ab73b924a188c5caeaf8c72e0f4
Virtualization: kvm
Operating System: Ubuntu 18.04 LTS
Kernel: Linux 4.15.0-22-generic
Architecture: x86-64

Bạn sẽ thấy giá trị của Static hostname được đổi thành manhpt.local. Bạn cũng có thể khởi động lại máy và kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng cloud-init được cấu hình chính xác. Bài viết có tham khảo và dịch lịch từ: How to Change Hostname on Ubuntu 18.04