Nhảy tới nội dung

Apply HTTPS cho ingress-nginx sử dụng cert-manager

· Một phút để đọc
ManhPT

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình cert-manager cho website sử dụng ingress-nginx với letsencrypt. Bạn có thể tham khảo tài liệu chính thống về cert-manager tại đây: https://cert-manager.io/docs/.

Kể từ ngày 24/07/2018, Google release Chrome 68 có tính năng đánh dấu các trang web không dùng HTTPS là “Không an toàn” nhằm xây dựng trình duyệt an toàn hơn. Việc này đã diễn ra trong vòng 1 năm. Hiện tại, Microsoft Edge (Chromium) vẫn đang duy trì điều này. Điều này khiến việc triển khai HTTPS cho website của bạn trở thành một yêu cầu bắt buộc.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cấu hình cert-manager cho nginx-ingress để tự động hóa hoàn toàn việc issue và renew chứng chỉ https cho website của bạn hoàn toàn miễn phí. Tất nhiên bài viết này chỉ áp dụng cho hệ thống sử dụng kubernetes. Trong thời điểm viết bài thì mình sử dụng K3S. Bạn có thể tham khảo cách cài đặt K3S tại đây.

Chuẩn bị

Cài đặt cert-manager

Để cài đặt cert-manager thì bạn chỉ cần làm đúng theo những hướng dẫn từ tài liệu chính hãng tại đây: https://cert-manager.io/docs/installation/kubernetes/#installing-with-helm Tạo namespace cert-manager:

kubectl create namespace cert-manager

Tạo một helm release mới:

# Helm v3+
helm install \
cert-manager jetstack/cert-manager \
--namespace cert-manager \
--version v1.0.3 \
--set installCRDs=true

# Helm v2
helm install \
--name cert-manager \
--namespace cert-manager \
--version v1.0.3 \
jetstack/cert-manager \
--set installCRDs=true

Cấu hình cert-manager ClusterIssuer

Bạn có 2 sự lựa chọn, self signed hoặc letsencrypt. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng 😁.

Self signed

Sử dụng self signed certificate nếu website của bạn sử dụng kết hợp với CloudFlare SSL/TLS và sử dụng encryption mode là Full.

Tạo một template file selfsigned.issuer.yaml với nội dung như sau:

apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: selfsigned
namespace: cert-manager
spec:
selfSigned: {}

Tạo Issuer từ template trên:

kubectl --namespace cert-manager apply -f selfsigned.issuer.yaml

Let's Encrypt

Sử dụng Letsencrypt nếu website của bạn public trực tiếp ra internet hoặc sử dụng kết hợp CloudFlare SSL/TLS với encryption mode là Full (strict).

Tạo một template file letsencrypt-prod.issuer.yaml với nội dung như sau:

apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: letsencrypt-prod
namespace: cert-manager
spec:
acme:
# The ACME server URL
server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
# Email address used for ACME registration
email: [email protected]
# Name of a secret used to store the ACME account private key
privateKeySecretRef:
name: letsencrypt-prod
# Enable the HTTP-01 challenge provider
solvers:
- http01:
ingress:
class: nginx

Chú ý cập nhật thông tin:

  • [email protected] - thay bằng email của bạn, Let's Encrypt sẽ liên hệ với bạn qua email này

Tạo Issuer từ template trên:

kubectl --namespace cert-manager apply -f letsencrypt-prod.issuer.yaml

Cấu hình ingress

Do chúng ta sử dụng kind: ClusterIssuer nên ingress ở các namespace khác cert-manager vẫn có thể sử dụng được.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: test-ingress
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: nginx
cert-manager.io/cluster-issuer: selfsigned
spec:
tls:
- secretName: test-ingress-tls
hosts:
- yourdomain.com
rules:
- host: yourdomain.com
http:
paths:
- path:
backend:
serviceName: your-service-name
servicePort: 80

Chú ý cập nhật các thông tin:

  • yourdomain.com - thay bằng domain thật của bạn
  • your-service-name - thay bằng service name của bạn

Quan trọng nhất là cert-manager.io/cluster-issuer: selfsigned, cert-manager sẽ dựa trên các annotations này cùng với thông tin của mỗi Ingress để thực hiện việc issue và renew certificate.

  • cert-manager.io/cluster-issuer là annotation yêu cầu sử dụng ClusterIssuer
  • selfsigned là tên của ClusterIssuer được chỉ định