Tăng dung lượng phân vùng ổ cứng trên linux

Trên các hệ thống hạ tầng cloud, sau khi sizing (bổ sung dung lượng) ổ đĩa ảo (volume), ta cần phải thực hiện thêm một vài lệnh đặc thù trên từng phân vùng ổ đĩa (partition) để hệ thống thực sự nhận diện được dung lượng mới thêm. Chú ý: Trước khi cập nhật dụng lượng [...]