Làm thế nào để squash commit tại local?

Sử dụng rebase để squash commit. Squash commit để loại bớt những dumb commit hoặc nhiều commit trùng tên hay cùng làm một nhiệm vụ nhau.