[Git Workflow] Giới thiệu

Áp dụng Git Workflow vào quy trình phát triển phần mềm. Giới thiệu về Git Workflow đã và đang được sử dụng cho team agile.