[Gitlab] Cài đặt gitlab-runner trên môi trường docker swarm

Why docker swarm? Liên quan gì đến gitlab-runner? Setup gitlab-runner trên môi trường docker bình thường khá đơn giản trong bài viết này. Nhưng nếu bạn có nhiều máy (máy tính local hoặc server) thì sao? Setup gitlab-runner cho từng máy không phải là một ý hay: Kết hợp các máy này lại với nhau, tạo [...]