Sử dụng kiểu xuống dòng LF thay vì CRLF trong Git

Loại bỏ sự đau đầu khi làm việc với git auto CRLF. Sử dụng LF làm mặc định thay vì CRLF và ngăn cản tự động chuyển LF thành CRLF.