Sử dụng redux-saga kết hợp với callback

Sử dụng redux-saga xử lý async action và kết hợp với callback nhằm hạn chế lạm dụng redux. Cập nhật component state theo action mà không cần redux store.