Post-git là một module Powershell cho phép tích hợp Git với Powershell hỗ trợ git autocomplete. Posh-git có vài tính năng quan trọng như:

  • Cung cấp thông tin cơ bản về repository hiện tại trên dòng lệnh
  • Tự động gợi ý khi gõ lệnh (git autocomplete)
demo-posh-git-on-powershell

Giao diện Powershell sau khi tích hợp posh-git

Trong một bài viết trước, mình có hướng dẫn cách cài đặt và tích hợp oh-my-posh cho Powershell để cải thiện trải nghiệm làm việc. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu posh-git.

1. Cài đặt posh-git

Trước khi cài đặt thì bạn cũng nên xem qua yêu cầu của posh-git trước tại đây.

Cài đặt qua Powershell

Install-Module posh-git -Scope CurrentUser

Cài đặt qua Chocolatey

choco install poshgit

Cài đặt qua Scoop

scoop install posh-git

2. Tích hợp post-git để sử dụng tính năng git autocomplete

Để tích hợp posh-git vào Powershell thì ta cần phải thực hiện bước Import-Module. Cách nhanh nhất để làm việc này chỉ là một dòng lệnh:

Add-PoshGitToProfile
powershell-post-git

Giao diện posh-git trên Powershell cơ bản

Nếu thành công thì chỉ cần mở lại Powershell là đã có thể sử dụng posh-git với Powershell rồi. Nếu lệnh trên báo lỗi thì ta có thể làm thủ công bằng cách:

notepad $PROFILE

Cập nhật nội dung của $PROFILE file và thêm dòng Import-Module posh-git vào. Nội dung file $PROFILE (C:\Users\$env:USERNAME\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1) của bạn có thể sẽ như sau:

Import-Module oh-my-posh
Import-Module posh-git
Set-PoshPrompt -Theme honukai

Lưu lại và khởi động lại Powershell để hưởng thụ thành quả nhé.

powershell-posh-git-oh-my-posh

Giao diện posh-git và oh-my-posh trên Powershell

Để nhận được gợi ý khi gõ lệnh với git thì bạn chỉ cần nhấn phím “Tab” là được.