Sử dụng oh-my-posh để powershell trở nên hấp dẫn hơn

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt Oh-My-Posh vào Powershell. Là một developer thì chắc hẳn bạn đã sử dụng shell/bash trên linux hay macos. Mà đã sử dụng shell/bash thì chắc cũng sẽ biết đến Oh My Zsh - một công cụ huyền thoại cho những ai yêu dòng lệnh (command line). Một developer xuất [...]