Apply HTTPS cho ingress-nginx sử dụng cert-manager

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình cert-manager cho website sử dụng ingress-nginx với letsencrypt. Bạn có thể tham khảo tài liệu chính thống về cert-manager tại đây: https://cert-manager.io/docs/ Kể từ ngày 24/07/2018, Google release Chrome 68 có tính năng đánh dấu các trang web không dùng HTTPS là “Không an toàn” nhằm xây dựng trình [...]